Skip to content

Integritetspolicy

 1. Inledning

  Fair respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill, med denna information om behandling av dina personuppgifter (”Integritetspolicy”), visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 2. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

  Fair är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

  Fair har utsett ett dataskyddsombud Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att övervaka att vår användning av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet här: dpo@faircarinsurance.com.

 3. Den registrerades rättigheter

  1. Vårt ansvar som personuppgiftsansvarig

   1. Vi ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvariga för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter.

   2. Vi är skyldiga att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig till oss. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal förfrågningar har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

   3. All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

  2. Den registrerades rättigheter

   1. Du har rätt att begära:

    1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift.

    2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

    3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem.

     Radering sker om:

     1. personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem (t.ex. om du sagt upp din försäkring och det inte längre föreligger rätt till ersättning för att preskription inträtt),

     2. vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta (t.ex. om du samtyckt till marknadsföring via sms och e-post och återkallar detta samtycke),

     3. du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter (t.ex. om du motsätter sig att vi riktar marknadsföring mot dig),

     4. vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt (t.ex. om vi skulle spara dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt), eller

     5. vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna (t.ex. de fall då det finns angivet tidsgränser för hur länge information ska sparas i lag).
      Viktigt att notera. Om du är eller har varit försäkrad hos oss kommer vi dock inte kunna ta bort dina uppgifter som ligger till grund för försäkringsavtalet förrän tidigast vid den tidpunkt då du eller någon annan inte längre har rätt till ersättning från din försäkring. Det kan finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

    4. Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar, dvs. fryser, användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära begränsning när:

     1. du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 3.2.1 b) ovan, under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,

     2. användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,

     3. vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller

     4. du har invänt mot användning enligt punkt 3.3 nedan, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

   2. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till. Vi kommer vidare att informera dig om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du har begärt att vi ska göra det.

  3. Din rätt att invända mot användning

   Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter, inbegripet profilering (automatisk behandling av personuppgifter i syfte att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person), som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl för det som väger tyngre än dina intressen. Om du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kommer vi säkerställa att dina uppgifter inte längre används för detta genom att spara uppgiften om att du valt att invända (marknadsföringspreferens).

  4. Din rätt att återkalla ditt samtycke

   Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i det fall samtycke är den legala grunden för behandlingen genom att kontakta oss.

  5. Din rätt till dataportabilitet

   Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss.

  6. Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

   Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

 4. Automatiserat beslutsfattande

  1. Fair har helt automatiska processer för att fatta beslut om din bilförsäkring. Att beslutet fattas helt automatiskt innebär att en algoritm fattar beslut och meddelar dig vilken bilförsäkring du ska erbjudas.

  2. Det automatiserade beslutet fattas på basis av personuppgifterna som vi behandlar under kapitel 6 i denna Integritetspolicy.Dessa är faktorer som påverkar din riskprofil. Denna information analyseras mot statistik som vi för om andras riskprofiler. Analysen kan leda till att du bedöms ha en högre eller lägre risknivå, beroende på din generella riskprofil men också på faktorer som är specifikt hänförliga till dig som person.

  3. Resultatet av den automatiserade behandlingen av dina personuppgifter påverkar storleken på din försäkringspremie Det automatiserade beslutet är baserat på en sammanvägning av samtliga faktorer.

  4. De automatiska processer för beslutsfattande som vi använder testas och kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de är rättvisa, objektiva och effektiva.

  5. Syftet med våra automatiska beslut är att dygnet runt ge dig möjlighet att snabbt och effektivt kunna köpa en försäkring, se dataskyddsförordningen artikel 6.1.b (nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan avtal ingås) och artikel 22.2.a (nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal) eller artikel 22.2.c (samtycke). Om du inte vill att vi ska fatta beslutet automatiskt kan du alltid kontakta oss för att köpa en försäkring eller få din skada behandlad av en handläggare i stället. Du har alltid rätt att kontakta oss om du inte är nöjd med beslutet och vill invända mot det.

 5. Personuppgifterna vi samlar in

  1. Fair kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter för olika ändamål och nedan följer en schematisk beskrivning över de olika kategorier av tredje parter som vi interagerar med.

  2. För ändamålen att skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till externa nämnder och domstolar, externa juridiska ombud, Trafikförsäkringsföreningen, inkassobolag, myndigheter såsom Polisen, Skatteverket och Försäkringskassan samt revisorer och bolag inom vår koncern.

  3. För ändamålen att genomföra försäljning och vidta försäljningsåtgärder och för att administrera och fullgöra försäkringsavtalet lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer för marknadsföring,  samt anknutna och oberoende försäkringsförmedlare.

  4. För ändamålet att bedriva marknadsföring samt göra analyser i marknadsföringssyfte lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till bolag som utför tjänster för oss inom detta område för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden och genomföra kundanalyser.

  5. Vi delar även dina personuppgifter med samarbetspartners för att de ska kunna marknadsföra sina produkter och tjänster till dig eller tillhandahålla dig med en försäkringspremie.

 6. Behandlingens omfattning

  Syfte:
  För att administrera och fullgöra försäkringsavtal.

  Personuppgifter:

  1. Data som överförs till underbehandlare/affärspartners för att beräkna deras erbjudanden:
   Fordonsdata som VIN-nummer, registreringsnummer
   Kundens registreringsnummer
   Genomsnittlig riskpoäng för kundens flotta
   Den årliga genomsnittliga körlängden för kundens flotta
   Kundens företagsnamn,
   Kundens registreringsnummer och
   Registreringsnummer för de fordon som omfattas av avtalet.

  2. Fair kommer att behandla och överföra de uppgifter som är nödvändiga för att behålla eller förnya de tjänster som tillhandahålls av oss:
   Fordonsdata som VIN-nummer, registreringsnummer
   Kundens företagsregistreringsnummer
   Genomsnittlig riskpoäng för kundens flotta
   Den årliga genomsnittliga körlängden för kundens flotta

   Kategorier av registrerade:
   Kund- och kundanställda (administratörer och användare)
   Vi samlar in dina personuppgifter från:
   Slutkund som instruerar ABAX att utföra nämnda behandling och delning av data för att tillhandahålla Fairs försäkringstjänster.
   Vad vi gör:
   Data om din flotta kommer att överföras till vår underprocessor Greater Than AB och analyseras med hjälp av AI-teknik för att identifiera potentiella förbättringar och kostnadsbesparingar.
   Analysen kommer att resultera i en poäng mellan 1 (extremt bra) och 15 (mycket utrymme för förbättring) som kommer att visas i vårt användargränssnitt. Din poäng kommer att delas med våra underbehandlare och/eller affärspartners listade i avsnitt X. Beroende på din poäng kan ett erbjudande från en eller flera av våra partners inom försäkring, leasing och/eller eftermarknad visas för dig.
   Vår utsedda försäkringspartner kan använda de analyserade uppgifterna för att erbjuda en användningsbaserad försäkring (UBI) som reglerar en del av din premie baserat på användning. Leasingpartnern kan använda de analyserade uppgifterna för att erbjuda en användningsbaserad leasing (UBL) som reglerar en del av din leasingkostnad baserat på användning. Den eftermärkta partnern kan använda de analyserade uppgifterna för att erbjuda ett användningsbaserat serviceavtal (UBS) som reglerar dina servicekostnader baserat på användning.
   Laglig grund:
   Behandlingen är nödvändig på grund av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås (försäkringstagaren). För det fall vi behandlar personuppgifter om dig såsom försäkrad är den lagliga grunden rättslig förpliktelse.
   Lagringstid:
   Dina personuppgifter sparas hos oss under försäkringsperioden samt därefter under den tid efter att försäkringen har upphört som du eller någon annan fortfarande har rätt att kräva och få ersättning från din försäkring. Denna period varierar beroende på vilken försäkring som har tecknats men är minst 10 år efter att försäkringen har upphört på grund av gällande regler för preskription. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter 10 år har passerat och vi kommer för dessa försäkringsavtal att spara uppgifterna så länge som du eller någon annan har denna rätt.
   Dina rättigheter:
   Se vidare i avsnitt 3.2.

    

 7. Webbplatsbesökare

  Vi använder nätidentifierare (kakor) när du använder våra tjänster och besöker våra webbplatser. Dessa är viktiga för att ge dig relevant information samt att förbättra din användarupplevelse och användning av våra tjänster. Informationen inkluderar svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning, din geografiska placering såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

 8. Ändring av denna Integritetspolicy

  Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna Integritetspolicy då och då. En vid var tid gällande Integritespolicy är tillgänglig på:

 9. Kontaktinformation

  Om du har några frågor angående denna Integritetspolicy, oro kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill lämna in ett klagomål, vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud på dpo@faircarinsurance.com.

 10. Klagomål

  Om du har några problem med hur vi behandlar dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige. Dessutom kan du lämna ett klagomål till Fair Insurance AS på: klagomal@faircarinsurance.com.